Rekolekcje ignacjańskie

Fundament  i Tygodnie Ćwiczeń Duchowych


Fundament (dla początkujących w praktyce Ćwiczeń Duchowych):

termin:

W roku 2022 nie są planowane.

Rekolekcje zaczynają się pierwszego dnia kolacją o godz. 18:30, a kończą ostatniego obiadem o 13:00.

Prowadzący: 


Rekolekcje 8-dniowe - wszystkie Tygodnie 

z prowadzeniem indywidualnym, dla osób po odbytym Fundamencie 
termin:

W roku 2022 nie są planowane.

Rekolekcje zaczynają się pierwszego dnia kolacją o godz. 18:30, a kończą ostatniego obiadem o 13:00.

prowadzący: o. Mieczysław Łusiak SJ, o. Piotr Szymański SJ

Bliższe informacje i zgłoszenia:
mailem: [email protected] lub listownie:
Dom Rekolekcyjny "Oaza"
89-525 Sucha na Pomorzu 124

Odpłatność za rekolekcje wynosi:

"Fundament" - 550 zł w pokoju jednoosobowym z łazienką i 450 zł w pokoju jednoosobowym z łazienką na korytarzu (innych opcji nie ma)

"Tygodnie Ćwiczeń Duchowych" (8-dniowe) - 800 zł w pokoju jednoosobowym z łazienką, 600 zł w pokoju jednoosobowym z łazienką na korytarzu (innych opcji nie ma)

Czym są Rekolekcje Ignacjańskie
Jest to coraz bardziej znana forma rekolekcji, dzięki której również dzisiaj wielu ludzi młodych i starszych znajduje skuteczną pomoc w spotkaniu z Bogiem i ze sobą samym. Nazywane są ignacjańskimi bo ich autorem jest św. Ignacy z Loyoli, założyciel zakonu jezuitów. W rzeczywistości nie on wymyślił czy stworzył tę metodę, ale opisał w niej to, co sam wcześniej przeżył i w jaki sposób był prowadzony przez Boga. Ich ogromna skuteczność i moc, sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy, doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia książeczki Ćwiczeń, opisującej treść Rekolekcji i sposób ich odprawiania, w 1548 roku przez papieża Pawła III. W ten sposób Kościół wzbogacił się o nową metodę, ułatwiającą wewnętrzną przemianę i odkrywanie woli Bożej przez człowieka. Ćwiczenia Duchowe, powszechnie zwane Rekolekcjami Ignacjańskimi, przeżywane w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym i zupełnego milczenia, stwarzają szczególną okazję do lepszego poznania siebie, a przede wszystkim do odkrycia miłości Bożej. Są one drogą pogłębionego życia duchowego i przeprowadzają rekolektanta przez kolejne etapy życia duchowego, tradycyjnie określane jako: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Odprawiane z zaangażowaniem, otwartością i hojnością wobec Boga, mogą stać się szkołą pogłębionego życia wewnętrznego, prowadzącego do większego zaangażowania się w służbie Bożej. Są szkołą modlitwy - zwłaszcza medytacyjnej i kontemplacyjnej - oraz okazją do uczenia się sztuki rozeznawania koniecznej do właściwego podejmowania decyzji i ich realizacji. Osobom stojącym przed wyborem drogi życia Ćwiczenia Duchowe pomagają w dokonaniu właściwego wyboru. Są pomocne także do reformy życia oraz do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary. Mogą stać się czasem wyraźnego wzrostu duchowego. "Ćwiczenia Duchowe - pisał sam św. Ignacy - są najlepszą rzeczą, jaką w tym życiu mogę sobie pomyśleć i w oparciu o doświadczenie zrozumieć, aby człowiek mógł i sam osobiście skorzystać i wielu innym przynieść owocną pomoc i korzyść". Pius XI w encyklice "Mens nostra" (1929) podsumował wielowiekowe doświadczenie w zakresie udzielania Ćwiczeń nazywając je "najmądrzejszym i ze wszech miar uniwersalnym kodeksem reguł zdolnych wprowadzić duszę na drogę zbawienia i doskonałości". W pięćdziesiątą rocznicę ukazania się wspomnianej encykliki Jan Paweł II w przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański (16 XII 1979) wypowiedział życzenie: "aby szkoła Ćwiczeń duchowych była skutecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który wciągnięty w ludzką zmienność, żyje poza sobą zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi. Niechaj Ćwiczenia będą kuźnią nowych ludzi, autentycznych chrześcijan, oddanych apostołów. Jest to życzenie, które zawierzam wstawiennictwu Matki Najświętszej: najpełniej oddanej kontemplacji, mądrej Mistrzyni Ćwiczeń Duchowych".

Fundament Ćwiczeń Duchowych
Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: lectio divina, medytacja ignacjańska, ignacjański rachunek sumienia. Ta forma rekolekcji wprowadza w doświadczenie przedłużonej, osobistej modlitwy i milczenia oraz rozmów z osobą towarzyszącą (kierownikiem duchowym). W czasie 5 dni rekolektant jest zaproszony do refleksji nad podstawą swej wiary, nad uświadomieniem sobie fundamentu swej relacji do Boga. Jest to spotkanie z miłością Boga, który pierwszy nas ukochał. Spotkanie to prowadzi do prawdziwego pokochania siebie, bliźniego i Boga. Jest to czas poświęcony także na pojednanie z sobą samym i akceptację swojego życia. Jest to pierwszy etap Rekolekcji Ignacjańskich, niezbędny dla podjęcia następujących po nim kolejnych tygodni.


^

Poprzednia strona: Rekolekcje Oazowe
Kolejna strona: AKADEMIA SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA